תקנון

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין אתר האינטרנט limudim.org.il ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו (להלן: "לימודים" ו/או "האתר") לבין משתמשיו (להלן: "המשתמשים" ו/או "המשתמש" – לפי העניין). בכפוף לכללי תקנון זה, כמובא להלן, יוכלו המשתמשים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים שונים ו/או נושאים שונים מתחומי הלימודים והחינוך (להלן: "השירותים").

כללי:

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או פעילות במסגרת האתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון עתידי שבין המשתמשים לבין לימודים. הגלישה בלימודים מהווה הסכמה מוחלטת לקבלת תנאי תקנון זה, על כל המשתמע מכך. מקום בו מי מבין המשתמשים אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנו מתבקש שלא לבצע כל פעילות ו/או שימוש במסגרת האתר.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם, הוא כמובן מיועד גם לנשים. כל פעילות אשר תבוצע על ידי המשתמשים במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או הוריהם לאמור בסעיף זה, כמו גם לאמור תקנון כולו.

יודגש, כי השירותים אינם כוללים מתן התחייבות, במישרין או בעקיפין, להספקת תמיכה טכנית ו/או כל שירות אחר מעבר למפורט בתקנון זה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

במסגרת תקנון זה, "משתמש"- לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אחר או מי מטעמם של אלה אשר, נכנס/ו לאתר ו/או יוצר/ים קשר ו/או מתקשר/ים עם האתר ובכך מבטא/ים את הסכמתו/ם וכפיפותו/ם לתנאי תקנון זה.

תנאי שימוש:

אתר לימודים נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי ו/או פוליטי ו/או כל שימוש אחר. אין לפרסם ו/או לשלוח ו/או להפיץ ו/או להעביר במסגרת השירותים, בכל אמצעי שהוא, כל פרסום ו/או תכנים ו/או קבצים מכל סוג שהוא אשר באים במישרין או בעקיפין בגדר הנתונים הבאים:

כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

פרסומות ומידע מסחרי מכל מין וסוג;

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום;

כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או פטנטים;

כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail) וכיו"ב;

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ונדליזם (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

כל תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם;

כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בתי משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צרכן ו/או אדם ו/או כל גוף אחר ובפרט – אין להתחזות לעובד לימודים ו/או מי מטעם לימודים. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמש אינטרנט בכלל, ובמשתמשי לימודים בפרט; אין לפרסם או ליצור קישור לאתר המכיל בתוכו קבצים לא חוקיים כלשהם ובין היתר קבצי מוזיקה, סרטים ומשחקים למיניהם הפוגעים בזכויות יוצרים של צדדים שלישיים ו/או לפרסם או ליצור קישור לאתרים המכילים תכנים כמוזכר בסעיפים לעיל. אין לבצע באמצעות השירות/ים כל פעולה העשויה לשבש ו/או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן.

קניין רוחני:

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לימודים, הנם של לימודים או של צדדים שלישיים שהעניקו ללימודים הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, לימודים הנו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות, אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת לימודים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לימודים אינו, ולא יהיה, אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכויות השימוש המוענקות למשתמשים בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני.

תכנים:

לעניין תקנון זה – "תכנים" – לרבות, אך לא רק, קבצי מחשב, תמונות, תצלומים, תכנים גראפיים, סרטונים, צילומים, קבצי מוסיקה, מלל, מלל אלקטרוני, כתבים וכיו"ב, המועברים בכל דרך ואופן, לרשות האתר. בהעבירו תכנים לאתר מאשר המשתמש את התנאים המובאים להלן.

האתר לא יישא באחריות בגין תכנים אשר יימסרו ו/או יועברו ו/או יועלו על ידי המשתמשים לאתר, כמו גם קבצי מחשב ו/או לינקים (links) אשר יצורפו לתכנים כאמור. לעניין מסמך זה: "אחריות" – לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמשים ו/או לכל צד שלישי שהוא. ידוע למשתמשים כי הנם חייבים לשפות את האתר מיד עם קבלת פנייה מאת האתר, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לאתר ו/או מי מטעמו כתוצאה מהפרת תנאי מסמך זה.

בכפוף להוראות כל דין, כל משתמש מסכים ומאשר לאתר ו/או למי מטעמו לעשות כל שימוש שהוא בתכנים שימסרו על ידו ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באתר ו/או באינטרנט, לצורכי האתר, ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתו המוחלט של האתר, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה ו/או לשלם תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שהאתר יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתכנים כאמור.

בכפוף להוראות כל דין, כל משתמש מסכים, בעצם שליחת התכנים לאתר, להעניק לאתר ו/או למי מטעמו, במסגרת זכויות הקניין הרוחני של בעל התכנים, רשות להוריד, להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, לערוך, לתרגם, לעצב מחדש ולשלוח מחדש את התכנים. בכפוף להוראות כל דין, האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם תכנים שנמסרו על ידי משתמשים ו/או למחוק תכנים קיימים אשר פורסמו, בלא כל הודעה מוקדמת. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מכל משתמש העברת תכנים בעתיד.

אתר לימודים ו/או מי מטעמו רשאים להוריד ו/או למחוק ו/או למנוע מראש פרסום של כל תוכן אשר מפר את אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה וכן כל תוכן אחר לפי שיקול דעתם הבלעדי של לימודים ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם. הקביעה האם תוכן מסוים הפר את אחד התנאים המנויים לעיל תהא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של לימודים ו/או מי מטעמו.

אחריות:

מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזאת כי לימודים אינו אחראי בשום אופן לתוכן ההודעות באתר ולדעות ולתכנים המועלים במסגרת האתר.

לימודים לא ישא באחריות לכל נזק או עגמת נפש שיגרמו בשל מחיקת ו/או הסרת תכנים מן האתר. אין בזכותו של לימודים להוריד כל תוכן פוגע ו/או מפר תקנון זה בכדי להטיל עליו כל אחריות. לימודים יעשה ככל שביכולתו למנוע פרסום חומר פוגע, אך לימודים אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח באופן רציף על התכנים המשולבים באתר וגם אם יערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, הוא אינו מתחייב כי יזהה תוכן כאמור, ו/או כי יספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל. לימודים אינו אחראי בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור – מסיבה זאת, המשתמש בלבד ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוכן שיתפרסם במסגרת השירותים ולכל התוצאות שינבעו ממנו, לרבות, אך מבלי לגרוע, תביעה או תלונה אשר תוגש בעקבות הפרה של זכויות יוצרים ו/או של הוצאת לשון הרע.

לימודים לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לציודו במקרה של תקלה. לימודים אינו אחראי לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני משתמשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של משתמשים באתר של לימודים ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

לימודים יהא רשאי לשלב בעמודי התוכניות שישודרו, פרסומות ומסרים מסחריים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי (להלן: "הפרסום"). יודגש, כי המשתמשים אינם רשאים לבצע כל מהלך אשר יהווה התערבות, במישרין ו/או בעקיפין, בפרסום, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של לימודים.

התכנים המופיעים באתר בדרך של ייעוץ ו/או הכוונה בנושאים שונים (להלן: "תכני הייעוץ") נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה ו/או חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות מקצועית. מטרת התכנים המופיעים באתר, לרבות תכני הייעוץ, היא לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר. המידע והתכנים המופיעים באתר, לרבות תכני הייעוץ, ניתנים כמות שהם, ללא אחריות מכל סוג שהוא, ולמשתמשי/גולשי האתר לא תעמוד כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא.

פיקוח:

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שלימודים ו/או מי מטעמו יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

הפסקת השירותים ותקלות:

לימודים אינו מתחייב כי השירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי לימודים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל לימודים מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

אספקת השירותים על ידי לימודים תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ולימודים אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

לימודים רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאי לימודים לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותו, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על לימודים אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

לימודים יהיה רשאי לשנות מעת לעת את השירותים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם- והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לימודים ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

לימודים משאיר לעצמו את האפשרות לחייב את המשתמש בתשלום עבור שימוש בשירותים, גם אם בתחילה היה השימוש בהם פטור מתשלום. הודעה על הכוונה לחייב בתשלום עבור השימוש בשירותים אלה תפורסם בעמוד הראשי לפחות ארבע עשרה ימים מראש.

המשתמש מתחייב לשפות את לימודים, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט- עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המשתמש את לימודים, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים ו/או מידע ו/או קבצים שמסר המשתמש לפרסום באתר לימודים, על איזה מהשירותים הכלולים בו.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

סגור לתגובות.